Loading Mollen Co. page ...

آمل مهد کارآفرینان و برندسازان برتر

آمل مهد کارآفرینان و برندسازان برتر کشور |  شــهر آمــل درســالهای اخیربــه یکــی از شــهرهای مهــم صنعتــی کشــور بــدل شــده اســت

آمل مهد کارآفرینان و برندسازان برتر

MOLLEN قسمت اخبار مولنمولن ← آمل مهد کارآفرینان و برندسازان برتر

شــهر آمــل درســالهای اخیربــه یکــی از شــهرهای مهــم صنعتــی کشــور بــدل شــده اســت . 327 واحد صنعتی ...

شــهر آمــل درســالهای اخیربــه یکــی از شــهرهای مهــم صنعتــی مســتقر هســتند کشــور بــدل شــده اســت .در شــهرک صنعتــی آمــل 327 واحد صنعتی و وسعت آن 95 هکتــار است که 25 هکتار آن در فــاز یــک تعریــف شــده و بقیــه در فــاز دو قــرار داشــته که 90 درصد آنها به بهره برداری رسیده اند .
همچنین 98 درصــد شــرکت های مســتقر در شــهرک صنعتــی امامــزاده عبــدالله آمــل بومــی هســتند و ایــن شــهر مهــد کارآفرینــان و برندســازان برتــری از کشــور اســت کــه بــا تولیــدات صنعتــی خــود ســهم بــه ســزایی در پاســخگویی بــه نیازهــای اســتانی ،کشــوری .و حتــی صادراتــی از ایــن منطقــه داشــته انــد اکنــون نــام دههــا کارآفریــن موفــق اقتصــادی آمــل بــا اقتصــاد ملــی ومنطقــه ای کشــورعجین شــده و ایــن خطــه توانســته اســت .کارآفرینــان بزرگــی را بــه عنــوان پیشــقراولان اقتصــادی کشــور معرفــی کنــد ازجملــه کارآفرینــان موفــق اقتصــادی آمــل مــی تــوان بــه نــام هــای بزرگــی همچــون آقــای غلامعلــی سلیمانی،شــرکت کالــه ،آقــای فریــدون فــلاح ،خــزر الکتریک،آقــای دفتری،مجموعــه آمــل تکنیک،آقــای جهانگیــر جمشیدی،شــرکت آســیاب طلایی(دلوســه)،آقای .امیــر میــران ،شــرکت آمــل بــه دانه،آقــای دادگر،شــرکت لبنــی دوشــه(هراز)،آقای زریــن نژاد،شــرکت زریــن ســوله و....اشــاره نمــود 2 تــن از بــزرگان اقتصــادی شــهر آمــل ادای دیــن مــی کنیــم بــه تمــام تلاشــگران اقتصــادی در ایــن شــماره نشــریه بــا معرفــی .شهرســتان آمــل و بــا ادامــه ایــن رونــد در شــماره هــای بعــدی بــه ســایر عزیــزان وتلاشــگران شــهرمان خواهیــم پرداخــت .

فریدون فلاح خزر الکتریک آمل
1363 رسـما بـه نـام شـرکت صنعتی خـزر الکتریـک در شهرسـتان آمل به ثبت رسـید .ایـن شـرکت عـلاوه بـر تولیـد هواکـش هـای صنعتـی و مرغـداری و سـقفی اداری امکانـات کافـی بـرای تولیـد بسـیاری از ماشـین آلات و تجهیـزات سیسـتم حرارتـی و خشـک کـن هـای غـلات، پسـته، شـالی، مـواد غذایـی گرانـول ها و همچنیـن سیسـتم پخـت ضایعـات پروتئینی اعم از ضایعـات مرغـداری، جوجـه کشـی کشـتارگاه و پـودر ماهـی دارد. وی بـا بیـان اینکـه تولیـدات ایـن شـرکت بـه کشـورهای عـراق ،افغانسـتان ،ترکیـه ،قزاقسـتان و کشـورهای سـی آی اس صـادر مـی شـود، مـی افزایـد : بـه تـازه گـی مذاکراتـی نیـز بـا روسـها صـورت گرفته اسـت تـا صـادرات محصـولات این واحـد صنعتـی به ایـن کشـور نیز صـورت گیرد . تسـهیلات ویـژه خریـد از محصولات دانـش بنیان شـرکت خـزر الکتریک فـلاح با بیان اینکـه محصولات این واحـد تولیدی از محصـولات دانـش بنیـان اسـت مـی گویـد این شـرکت در پـارک علـم و فنـاوری مسـتقر شـده اسـت و بـه دلیل تولیـدات دانش بنیـان خریداران مـی تواننـد از حمایـت هـای تسـهیلاتی بـرای خریـد محصـولات ایـن شـرکت برخوردار باشـند .
بـه گفتـه فلاح بـا آنکـه کالاهای تولیدی شـرکت خـزر الکتریـک مشـمول اسـتاندارد اجبـاری نیسـت امـا یکـی از اهداف شـرکت خـزر الکتریک دسـتیابی بـه اسـتاندارد تشـویقی تولیـدات خـود مـی باشـد کـه تدارک ابـزار و لـوازم آزمایشـگاهی ، کاربـرد برنامـه هـای کامپیوتـری و اسـتخدام پرسـنل تحصیـل کـرده و فنـی از الزامـات ایـن اهـداف در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت خزرالکتریـک مـی افزاید : این مـورد در مراجعـه متقاضیـان بـه بانکهـای ملـت و پاسـارگاد شهرسـتان آمل برای دریافت تسـهیلات و بـا بهانـه عـدم دریافـت بخشـنامه ای کـه آنها را مکلـف به کاهـش نرخ سـود نماید نمود بیشـتری یافتـه و موجـب گردیـده تـا بدیـن واسـطه بـر نظراتشـان اصـرار و ابـرام ورزیده و محاسـبات نرخ بهـره را بـر اسـاس رونـد سـابق انجـام دهند. بـه گفتـه او مجمـع هم اندیشـان صنعـت و معدن بـه عنوان تشـکلی کـه نظراتش فی الواقـع بر آیند نظـرات هیئـت مدیره های شـرکتهای مسـتقر در شـهرکهای صنعتـی شهرسـتانهای آمـل، محمود آبـاد و نوراسـت در نامه ای بـه اداره نظارت بربانک هـای بانـک مرکـزی خواسـتار آن شـده انـد که با ورود بـه ایـن مسـئله و پیـش از آنکـه خسـارات و هزینـه هـای بیشـتری بـر واحـد هـای صنعتـی و تولیـدی وارد گـردد، از اجحـاف وارده برصنعـت و تولیـد کشـور جلوگیری شـود .

کـــاله ؛ برندی که جهانی شد
یکــی دیگــر از شــرکت هــای فعــال و مطــرح در شــهر آمــل شــرکت کاله اســت . فراورده هــای لبنــی کالــه شــرکت ایرانــی تولیــد فراورده هــای لبنــی اســت کــه مرکــز آن در آمــل، مازنــدران قــرار دارد.
ایــن شــرکت کــه بزرگتریــن شــرکت مجموعــه بــه کمپانــی ســولیکو اســت در ســال 1369 بهدســت غلامعلــی ســلیمانی در آمــل تأســیس شــد. ایــن شــرکت فراورده هــای لبنــی ماننــد انــواع شــیر بــه همــراه مکمل هــای آن، کــره، پنیــر، ماســت، دوغ تولیــد می کنــد. کاله بــا داشــتن 16 گــروه تولیــدی حجــم زیادی از بــازار لبنــی ایــران را در اختیــار داردتــا جایــی کــه بزرگتریــن تولیدکننــده فراورده هــای لبنــی در کشــور و بزرگ تریــن واحــد صادرکننــده فراورده هــای لبنــی ایــران خوانــده شــده اســت.
ایــن شــرکت در ابعــاد محصــول ســودآور اســت نــه در حجــم عرضــه. در مقابــل نقطــه قــوت ایــن شــرکت در بــازار شــناخت درســت از ذائقــه مخاطــب، ایجــاد تنــوع در محصــولات و ورود محصــولات جدیــد بــه بــازار اســت.
همچنیــن بســیاری از محصــولات در صنعــت لبنــی کشــور ماننــد پنیــر آمــل، ماســت میــوه ای و ســون، کفیــر توســط کالــه بــرای اولیــن بــار ارائــه شده اســت. کالــه در ارائــه خدمــات نیــز پیشــرو بــوده و بــا ایجــاد فروشــگاه های دیجیتــال و رســمی خدمــات نویــن را بــرای خریــداران ایجــاد نمــوده اســت.


مطالب مرتبط :