Loading Mollen Co. page ...

مرحوم بهرام جمشیدی لاریجانی

مرحوم بهرام جمشیدی لاریجانی  |  جمشیدی لاریجانی | رامین جمشیدی لاریجانی | روزبه جمشیدی لاریجانی

مرحوم بهرام جمشیدی لاریجانی

MOLLEN قسمت اخبار مولنمولن ← مرحوم بهرام جمشیدی لاریجانی

مرحوم بهرام جمشیدی لاریجانی بنیانگذار مولن مدارج رشد و ترقی را در عرصه صنعت به مرور پشت سر گذاشت و...

مرحوم بهرام جمشیدی لاریجانی بنیانگذار مولن MOLLEN مدارج رشد و ترقی را در عرصه صنعت به مرور پشت سر گذاشت و با استفاده از خلاقیت و توانمندی های فکری توانست جایگاه مناسبی رادرطول حیات به خود اختصاص دهد .او علاوه بر بومی سازی فناوری های پیچیده و با کمک گرفتن از خلاقیت مجموعه خود به بهینه سازی سیستم همت گمارد و توانست در بیشتر عرصه های صنعتی و ماشین سازی گام های بلندی را بردارد . از عهده تولید هرگونه ماشین آلات خط تولید برمی آییم تلاش نمود در اجرای پروژه های صنعتی اولویت و پیاده سازی خطوط تولید نخست را به اقتصادی نمودن آن پروژه ها اختصاص دهد...در ادامه آخرین مصاحبه مرحوم بهرام جمشیدی لاریجانی ازنظرتان میگذرد .

به طور خلاصه و اجمالی قدری از بیوگرافی خود را بازگو نمائید.
در سال 1333 در قــادی محلــه آمــل بــه دنیــا آمــدم و دوران کودکــی را در آنجــا گذرانــدم. دوران نوجوانــی در محلــه پاییــن بــازار آمــل و ســپس تــا پایــان دوره متوســطه در خیابــان طالــب آملــی ســکونت داشــتم. مقطــع فوق دیپلــم را در ســاری خوانــدم و همزمــان بــا کار و تــاش شــبانه روزی امــورات خــود را می گذرانــدم.

فعالیت هــای صنعتــی شــما از کــی آغــاز شــد و چــه انگیــزه ای باعــث حضــور شــما در عرصــه صنعتــی گردیــد؟
حدود 6 - 7 سال پــس از پایــان تحصیــات بــه کار مشــغول بــودم. بــرای اولیــن بــار بــا بــرادر کوچکتــرم توانســتم از روی دســتگاه اره تیزکــن نمونــه آلمانــی یــک دســتگاه را کپــی کنــد. البتــه مــن هــم پیشــتر تجربــه ســاخت ماشــین آلات پنبــه پاک کنــی را در ســن ســالگی همچنیــن آشــنایی بــا کار نجــاری را بــه طــور کامــل نیــز داشــتم. یــک 17-16 خاطــره جالــب از آن دوران دارم کــه گفتنــش خالــی از لطــف نیســت؛ در آن دوران مــن توانســتم بــا مطالعــه یــک کتــاب در مــورد چیــن فهمیــدم کــه در گذشــته دور، پیرمــردان روز جوجــه بدنیــا می آمــد 21 چینــی تخم مــرغ را داخــل پیژامــا قــرار می دادنــد و بعــد از و مــن بــر همیــن اصــول و اطاعــات، اولیــن ماشــین جوجه کشــی را ســاختم.
بــدون تجهیــزات پیشــرفته و بــا یــک بخــاری در ســال 57 اولیــن فــردی در آمــل بــودم که جوجــه را بــدون مــادر بــه دنیــا آوردم، آن هــم روی تختــه. در آن زمــان دولــت پیشــنهاد داد کــه مرغــداری دایــر کنــم امــا افــکار اقتصادیــم بــه ادامــه ایــن کار جــواب نــداد و پــی قضیــه را نگرفتــم. دیــدم بــرادر کوچکتــرم کارش بــرای ســاخت دســتگاه اره تیزکــن بــه دلیــل اینکــه بــا دســت کار می کنــد بســیار دشــوار اســت، مــن آمــدم و سری ســازی و صنعتی ســازی را انجــام دادم و پروســه تولیــد اره تیزکــن را اقتصــادی کــردم و تــا امــروز عــاوه بــر ســاخت ماشــین آلات گوناگــون، طراحــی و تعمیــرات خطــوط متفرقــه را انجــام دادم.

چــه موفقیت هایــی تاکنــون بــه دســت آورده اید؟
در سال 1363 در کشور کارفرمای نمونه شدم و یک پیکان با امتیازات ویژه از دولت جایزه گرفتم . در سال 86 کارفرمای نمونه استان شدم . 6 اختراع نیز در زمینه ماشین آلات به نام خودم به ثبت رساندم .

از چه زمانی کار خود را به طور جدی شروع کردید؟
بــا مشــارکت برادرانــم جــواز تاســیس ماشین ســازی اســتقال را در ســال 63 اخد کردم . البتــه احســاس نیــاز جامعــه بــه ماشــین آلات باعــث شــد بــرای ســاخت دســتگاه ها بیشــتر ترغیــب شــوم؛ توانســتیم قیمــت تمام شــده ماشــین آلات را تــا یک بیســتم نمونــه خارجــی کاهــش دهیــم؛ دســتگاه اره تیزکــن بومــی ســاختیم. در ایــن راه، پــدرم یکــی از مشــوقان اصلــی مــا بــود، البتــه مــا بــه دلیــل پاییــن بــودن ســطح ســواد کارگــران مجبــور بودیــم دســتگاه ســاده تری بــرای آنهــا بســازیم. امــا در سال 70 بنا به دلایلی ماشین سازی استقلال فعالیتش متوفق شد . در سال 85 ماشین سازی مولن را این بار به تنهایی تاسیس کردم . بهتریــن خاطــرات مــن زمانــی رقــم می خــورد کــه می بینــم اشــخاصی را کــه در کار تربیــت کــرده ام پیشــرفت می کننــد و بــرای مثمرثمــر هســتند. کارخانــه بــه نظــر مــن حتــی بالاتــر از یــک دانشــگاه اســت.

برنامه های آینده تان چیست ؟
برنامه ریــزی کردیــم قــدم بــه قــدم جلــو برویــم، چــون اقتصــاد دنیــا بیمــار اســت، بــه همیــن خاطــر دســت بــه عصــا حرکــت می کنیــم؛ پیش بینــی آینــده ســخت اســت. هــدف مــا ایــن اســت کــه ماشــین آلات خــوب را در اختیــار مــردم بگذاریــم. طرح هــای خوبــی داریــم؛ در آموزشــگاه های فنــیحرفــه ای جدیدتریــن ماشــین آلات را بــرای اســتفاده دانشــجویان در اختیارشــان قــرار داده ایــم، چــون معتقدیــم دانشــجویان نبایــد وقتشــان را تلــف کننــد و بایــد کارهــای عملــی بیشــتری انجــام دهنــد و بــا تــوان عملــی فارغ التحصیــل شــوند، نــه فقــط تئــوری در ذهــن داشــته باشــند.


مطالب مرتبط :